godlo

Regulamin Pożyczek na Cele Mieszkaniowe

REGULAMIN POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Zespole szkól Specjalnych w Inowrocławiu

Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, póz. 355 z późniejszymi zmianami)

I. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS na cele mieszkaniowe

1. Ze świadczeń ZFSS na cele mieszkaniowe mogą korzystać:

- pracownicy etatowi szkoły

- pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

- pracownicy po spłacie poprzedniej pożyczki.

2. Pomoc z ZFŚS na cele mieszkaniowe może być udzielona pracownikowi po upływie

2-letniego okresu zatrudnienia w naszym zakładzie pracy. Dla osób podejmujących pracę

po raz pierwszy lub otrzymującego pierwsze mieszkanie okres ten wynosi l rok.

3. Wyżej wymienione warunki nie dotyczą pracowników przyjętych do pracy na mocy porozumienia między zakładami.

4. O pożyczkę na cele mieszkaniowe pracownik może ubiegać się raz na trzy lata, w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym spłaceniu poprzedniej   pożyczki.

5. Pożyczka z ZFŚS na cele mieszkaniowe podlega oprocentowaniu w wysokości 5% od całej pożyczki i wymaga poręczenia dwóch pracowników naszego zakładu .

6. Pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w 36 ratach.

7. O pożyczkę na wykup mieszkania , budowę domu bądź adaptację lokalu na cele mieszkaniowe pracownik może ubiegać się jeden raz w ciągu całego okresu zatrudnienia.

8. Pożyczka na wykup mieszkania podlega oprocentowaniu w wysokości 5% od całej pożyczki i wymaga poręczenia dwóch pracowników naszego zakładu.

9. Pożyczka wraz z odsetkami podlega spłacie w 60 ratach.

II . Warunki i zasady udzialania świadczeń z ZFSS na cele mieszkaniowe.

1. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe będzie ustalana przez Zakładową Komisję Socjalną na pierwszym posiedzeniu w każdym nowym roku kalendarzowym        - załącznik nr l

2. Świadczenie z ZFŚS przyznaje Zakładowa Komisja Socjalna w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

3. Udokumentowane wnioski świadczonej z ZFSS, formę pomocy, warunki umorzenia oraz jej spłaty ustala Komisja Socjalna w umowie zawieranej z pożyczkobiorcą- załącznik nr 3

5. Spłata pożyczki, jeżeli nie została zawieszona, rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia jej udzielenia. Okres spłaty pożyczki wynosi 3 lata.

6. W przypadku nie zapłacenia choćby jednej raty pożyczki od dnia następującego po terminie płatności tej raty naliczane są odsetki ustawowe od całej pozostałej do spłaty kwoty należności głównej, a pożyczkobiorca i poręczyciela zostają wezwani do natychmiastowej spłaty pożyczki.

7. Osoba korzystająca z Funduszu może wystąpić w uzasadnionych przypadkach do Zakładowej Komisji Socjalnej o zwieszenie spłaty rat pożyczki i przedłużenie spłaty pożyczki.                                        

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe może być umorzona po roku spłaty tylko przez zakładową Komisję Socjalną, a powód umorzenia tej pożyczki będzie zawarty w protokole z posiedzenia Zakładowej Komisji Socjalnej - decyzja podjęta w drodze konsensusu.

IV. Osoba korzystająca z Funduszu, która otrzymała pomoc na cele mieszkaniowe zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu kwoty wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli:                                        

1. Z osobą zatrudnioną w zakładzie pracy uprawnioną do korzystania z funduszu rozwiązany został stosunek pracy, albo stosunek ten wygasł z wyjątkiem:

- rozwiązania umowy w skutek przejścia na emeryturę lub rentę,

- porozumienia stron,   

- wypowiedzenia przez zakład pracy,           

- rozwiązanie przez zakład pracy, wskutek upływu czasu na jaki zawarto umowę lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonana była zawarta,

- rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika,                   

- rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika (art. 55 KP),

- wygaśnięcie umowy o pracę wskutek śmierci pracownika , albo jeżeli zastosowanie ma art. 66 par. 2 KP                               

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy ustawy o ZFŚS i Kodeksu Cywilnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2003 r.

 

ANEKS Nr 2/2006

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego

w Inowrocławiu

W związku z przejęciem od dnia l stycznia 2006r. obowiązku realizacji świadczeń i usług socjalnych wobec byłych pracowników emerytów i rencistów Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu i Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu z dnia 15 marca 2006r. wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Pożyczek na Cele Mieszkaniowe:

Punkt I  Osoby uprawnione do korzystania z ZFSS na cele mieszkaniowe

pkt l - ze świadczeń ZFSS na cele mieszkaniowe mogą korzystać:

Emeryci i renciści, byli pracownicy Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego i Zasadniczej Szkoły Rolniczej

pkt 5 i 8 zmiana dotyczy wymaganej liczby poręczycieli. Od dnia l stycznia 2006r. dla uzyskania pożyczki wymagana jest deklaracja poręczenia   od trzech osób.

Wprowadza się pkt  l0 o treści:

Pożyczka na cele mieszkaniowe udzielana emerytowi lub renciście wymaga poręczenia trzech osób, w tym dwóch pozostających w stałym stosunku pracy.

Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od dnia 15 marca 2006r. z mocą obowiązującą od dnia l czerwca 2006 r.

erasmus

erasmus

 ◄ 
 ► 
marzec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

virtual-tour

Uczniowski Klub Sportowy

filmy

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies.

Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem