.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Pomoc pedagogiczna

Pomoc pedagogiczna prowadzona jest przez szkolnego pedagoga mgr Arkadiusza Padraka w sali 26.

 wg następującego planu:

Poniedziałek - 8:00 - 10:30

Środa 12:30 - 15:00

Czwartek 10:00 - 12:30

Piatek 9:40 - 12:10

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:                                                  

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;                          

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Działania skierowane na uczniów:

1. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów 
w celu określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych i problemów z zachowaniem oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2. Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów wynikających w szczególności:

 - z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

- z choroby przewlekłej;

- z uzależnienia

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 - z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;

 - ze sposobu spędzania czasu wolnego i kontaktów środowiskowych;

 - z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

3. Badanie stresorów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów – diagnoza i możliwości wsparcia dla uczniów, u których czynniki stresujące wywołują negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i uczenie się.

4. Rozmowy z uczniem – wsparcie, porady w sytuacji trudnej.

5. Porady, konsultacje dla uczniów zgłaszających problemy szkolne, rodzinne lub inne.

6. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych (na prośbę ucznia, rodzica lub nauczyciela).

7. Pomoc uczniom będącym w złej kondycji psychicznej lub zdrowotnej

8. Prowadzenie zajęć edukacyjnych/profilaktycznych:

- komunikacja interpersonalna

-  profilaktyka uzależnień (narkomania, alkoholizm, toksykomania)

-  profilaktyka agresji i przemocy na terenie szkoły jak i poza nią

-  organizacja warsztatów z udziałem terapeutów oraz innych specjalistów z poza szkoły

-  inne zajęcia z uczniami prowadzone na prośbę wychowawcy klasy

9. Pomoc w zorganizowaniu nauczania indywidualnego w razie konieczności oraz pomoc uczniom objętym nauczaniem indywidualnym.

10. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych:

- z nauczycielami uczącymi,

- z rówieśnikami;

- na prośbę ucznia, rodzica, nauczyciela (działania interwencyjne, mediacja).

11. Rozmowy o charakterze dyscyplinująco-wychowawczym z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze przeprowadzane po rozpoznaniu sytuacji – na prośbę nauczycieli i/lub innych pracowników szkoły

12. Ochrona sfery emocjonalnej dziecka poprzez:

- kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą (PPP, kuratorami sądowymi, Policją, MOPS-em, PCPR-em, OWDiR)

- Prowadzenie obserwacji i diagnozy zachowań uczniów w celu wczesnego rozpoznawania i zapobiegania dysfunkcjom, izolacji, wykluczeniu z grupy rówieśniczej, zaburzeniom zachowania

13. Opieka nad uczniami będącymi pod nadzorem kuratora, w rodzinach zastępczych, podlegających nauczaniu indywidualnemu

Działania skierowane na rodziców oraz w zakresie współpracy z rodzicami:

1. Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 
i uzdolnień uczniów

2. Porady oraz wsparcie dla rodziców w rozwiązywaniu problemów szkolnych i wychowawczych ich dzieci:

- rozmowy z rodzicami,

- rozmowy z nauczycielami uczącymi dziecko,

- rozmowy wychowawcą klasy,

- rozmowy z uczniami zaangażowanymi w konflikt jeżeli takowy wystąpił

- pedagogizacja rodziców w przypadku, gdy problemy uczniów wynikają z sytuacji rodzinnej

- eliminowanie negatywnych wzorców środowiskowych

- eliminowanie wagarów

- eliminowanie zachowań ryzykownych

3. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach konfliktu, w który zaangażowani są uczniowie, nauczyciele, rodzice.

4. Pomoc metodyczna w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

5. Porady dla rodziców uczniów, których problemy wynikają z trudnej sytuacji domowej/rodzinnej, z konfliktów na płaszczyźnie rodzic – dziecko

6. Pomoc rodzicom będącym w trudnej sytuacji materialnej – rozmowy, porady, pomoc w uzyskaniu zasiłku, pomocy z MOPS/GOPS, czy innych instytucji pełniących służbę dla rodziny. Kierowanie do instytucji udzielających pomocy socjalnej, do ośrodków wsparcia.

Działania obejmujące współpracę z nauczycielami, terapeutami oraz rewalidatorami:

1. Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

2. Porady, konsultacje dla nauczycieli, wychowawców w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijania ich umiejętności wychowawczych.

3. Zajęcia z uczniami w klasach przeprowadzane na prośbę wychowawcy dotyczące problemów 
z adaptacją w grupie, klasie, szkole, metod i technik uczenia się, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, komunikacji, a także innych tematów wybranych przez wychowawcę.

4. Diagnozowanie i ustalanie przyczyn absencji uczniów. Koordynacja działań nauczycieli w zakresie usuwania przyczyn i skutków absencji.

5. Współpraca z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów z uczniami w ramach Zespołu Wychowawczego.

6. Współpraca oraz kontakty z placówkami wspierającymi szkołę i rodzinę:

1.       Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

2.       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3.       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4.       Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień

5.       Sąd Rejonowy w Inowrocławiu:

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich

- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

-  II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych 
i nieletnich

6. Policja

7. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny

Inne działania:

1.  Spotkania z pedagogami, psychologami z terenu powiatu i województwa

2. Konsultacje z instytucjami/organizacjami pozarządowymi – zależnie od potrzeb.

3. Doskonalenie zawodowe – m.in. udział w spotkaniach metodycznych, konferencjach, szkoleniach, warsztatach.

4. Realizacja zadań zleconych przez Dyrekcję Szkoły.

5. Włączanie się w organizację imprez szkolnych, zajęć dodatkowych.

6. Aktywny udział w różnych akcjach profilaktycznych i resocjalizacyjnych

7. Włączenie się w Ogólnopolskie Kampanie Społeczne, akcje profilaktyki lokalnej, współpraca z Ośrodkiem Uzależnień

8.  Włączanie się w ogólnopolskie, lokalne, szkolne akcje prozdrowotne, profilaktyczne (współpraca z pielęgniarką Szkolną)

9. Organizacja przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, wyprawek szkolnych

10. Współpraca w zakresie organizacji dożywiania uczniów na terenie szkoły

11. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.

12. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktu z wychowawcami i z klasą w ramach organizacji godz. wychowawczej

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej