.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Terapia psychologiczna

Pomoc psychologiczna prowadzona jest przez:

mgr Danutę Szczepaniak - codziennie w godz. 10:00 do 13:30

mgr Magdalenę Szczupakowską według planu:
poniedziałki 10:45 - 11:30 i 13:20 - 14:20
wtorki 9:40 - 10:40
środy 11:30 - 13:30
czwartki 10:35 - 12:35
piątki 10:35 - 12:35

Pomoc psychologiczną szkolni psycholodzy prowadzą w salach 23 i 24

Pomoc psychologiczna obejmuje:

1. W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNEJ OPIEKI NAD UCZNIAMI:

1.1. Przeprowadzanie wywiadów klinicznych i zbieranie szczegółowych informacji dotyczących historii życia uczniów

1.2. Prowadzenie obserwacji zachowania uczniów w różnych sytuacjach w szkole i w czasie wolnym

1.3. Prowadzenie badań psychologicznych uczniów - wg potrzeb

1.4. Opracowywanie charakterystyk psychologicznych uczniów na podstawie wyników badań i obserwacji własnych oraz wniosków i uwag wychowawców i nauczycieli uczących

1.5. Prowadzenie z uczniami indywidualnych zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych

- diagnoza i terapia - EEG Biofeetback

- treningi asertywności – Jak mówić nie, Jak przeciwstawiać się grupie, Narkotykom mówimy nie

- treningi społeczne – nauka przyjmowania pomocy, komunikowanie swoich potrzeb, walczę z nieśmiałością

- treningi emocjonalne – jak wyrazić przeżywane emocje, rozpoznaję własne emocje, jak radzę sobie z własna agresja, jak rozmawiać o emocjach

- dorażna pomoc terapeutyczna

1.6. Modyfikowanie zachowania ucznia metodą kognitywną.

2. W zakresie przygotowania uczniów do prawidłowego wyboru zawodu

2.1. Prowadzenie rozmów z uczniami klas III Gimnazjum w celu ustalenia przydatności do określonego zawodu – na prośbę ucznia lub rodziców

2.2. Udzielanie nauczycielom pomocy w opracowywaniu i gromadzeniu informacji o uzdolnieniach, zainteresowaniach, umiejętnościach i przydatności do określonego zawodu

2.3. Udzielanie nauczycielom klas gimnazjalnych, klasy VI oraz nauczycielom techniki pomocy przy opracowywaniu planów orientacji zawodowej i preorientacji zawodowej – na wniosek nauczyciela

2.4. Udzielanie rodzicom porad tym zakresie

2.5. Rozmowy z uczniami na temat możliwości kształcenia i wyboru odpowiedniego kierunku nauki

2.6. Losy absolwentów gimnazjum i szkoły zawodowej

3. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

3.1. Udzielanie porad psychologicznych w zakresie rozwiązywania zaistniałych trudności wychowawczych, organizowania czasu wolnego, problemów życia codziennego, korzystania z pomocy instytucji pomocowych

3.2. Pedagogizacja rodziców na zebraniach klasowych oraz indywidualnie na prośbę wychowawcy klasy.

4. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI

4.1. Udzielanie pomocy w zakresie prowadzenia systematycznej obserwacji uczniów, opracowywania charakterystyk i opinii o uczniach

4.2. Ustalanie wspólnych form opieki nad uczniami, którym jest trudno

4.3. Ustalanie wspólnych form opieki nad uczniami opuszczającymi zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia

4.4. Udzielanie pomocy w zakresie wykrywania przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych, zagrożenia patologią środowiska rodzinnego, ubóstwa, przemocy domowej.

4.5. Zapoznanie członków Rady Pedagogicznej z wnioskami z obserwacji i badań uczniów w zakresie dalszego kreatywnego udzielania pomocy uczniowi i jego rodzinie

4.6. Konsultacja z Dyrektorem Szkoły opinii o uczniach, które wysyłane są do placówek diagnostyczno–leczniczych, sądu, policji, MOPS itp

4.7. Konsultacje w zakresie klasyfikowania i oceniania uczniów. Ustalanie konieczności stosowania minimum programowego wobec wybranych uczniów.

5. Ponadto szkolni psycholodzy wspólpracują z: Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, a w szczególnopści z Kuratorami Sądowymi, Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Wspierania Dziecka i Rodziny i innymi instytucjami pomocy.

 

 

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej