.

  ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

 

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Szkoła Podstawowa

spOferujemy naukę w życzliwym i przyjaznym otoczeniu. U nas nauczyciel zawsze znajdzie czas na rozmowę z uczniem, udzieli pomocy i zainteresuje się każdym problemem trapiącym wychowanka, a także jego rodziców czy opiekunów. Dostosowujemy wymagania i program nauczania do możliwości dziecka. U nas można tylko odnosić sukcesy. Czas spędzony w szkole to miła i wspaniała zabawa w naukę. 

Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

W naszej szkole prowadzimy klasy na 2 etapach edukacyjnych. Pierwszy etap to klasy od I do III, drugi etap to klasy od IV do VI. Nauka odbywa się w zespołach klasowych dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz w zespołach edukacyjno - terapeutycznych (ZET) dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Obejmujemy taksp2że opieką dzieci żyjące z autyzmem, które mogą zbobywać wiedzę i umiejętności poprzez codzienną terapię prowadzoną przez specjalistów.

Dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą uczyć się na terenie szkoły, prowadzimy zajęcia z nauczania indywidualnego, które odbywają się w domu ucznia. Takie zajęcia organizujemy po uzyskaniu z poradni psychologiczno - pedagoicznej orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. 

Prowadzimy także indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze (RW) dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie w domach naszych uczniów w wymiarze 2 godzin dziennie. (Tu także potrzebne jest orzeczenie PPP o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych).

Uczniowie naszej Szkoły Podstawowej korzystają z wszystkich pracowni specjalistycznych, które prezentujemy w naszej ofercie.

Ważną dla rodziców informacją jest to, że dzieci z klas I, II i III oraz zespołów eduacyjno - terapeutycznych przez cały czas pobytu w szkole, przebywają pod opieką swoich nauczycieli. Przerwy międzylekcyjne nauczyciele organizują im w czasie, kiedy jest to potrzebne dla higieny pracy dziecka, a nie "po dzwonku". W czasie przerw dzieci także pozostają pod opieką swojego nauczyciele. Nie są zatem same i zagubione. 

Nauka w naszej Szkole Podstawowej kończy się sprawdzianem dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Sprawdzian jest dostosowany do możliwości uczniów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Rekrutacja uczniów do Szkoły następuje na podstawie orzeczeń, które wydają poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Poradnie wykonują badania na wniosek rodziców.

Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy oferta »

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej