.

  ul. Solankowa 21,
      88-100 Inowrocław

  52 357 28 36

  inospec@wp.pl

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Zapraszamy do naszego Zespołu Szkół

Naszym uczniom oferujemy naukę w bezstresowych warunkach, w bogato wyposażonych pracowniach. Do Waszej dyspozycji jest wspaniała i odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna, która systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Naszą naczelną zasadą i najważniejszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.

Szkoła Podstawowa

Oferujemy naukę w życzliwym i przyjaznym otoczeniu. Dostosowujemy wymagania do możliwości dziecka. Naszym celem jest dobro ucznia, jego bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie.
Szkoła Branżowa

Kształcimy w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, stolarz, ślusarz, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodzie kucharz.
Przysposobienie do pracy

Działania edukacyjno - wychowawcze skierowane na przyuczenie do wykonywania prostych prac oraz umożliwienie uczniom jak największej samodzielności w dorosłym życiu

Strona Główna - Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego

Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Brak prawidłowych nagłówków w dokumentach do pobrania, brak linków do pomijania bloków treści, na stronie występują puste linki w menu, które stanowią wspólną nazwę dla grupy odnośników.

Dokumenty nie spełniające kryteriów zgodności zostały opublikowane przed wejściem w życie przepisów ustawy. Strona internetowa oparta jest o CMS, który w obecnej wersji nie spełnia wszystkich wymogów dostępności cyfrowej. Dążymy do zapewnienia dostępności cyfrowej w zakresie wszystkich publikowanych treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Ostrowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 523572836

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny posiada dwa wejścia: wejście od strony ulicy Solankowej oraz wejście od strony boiska szkolnego. Obydwa wejścia nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na występujące schody. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda zewnętrzna od strony ulicy Solankowej. Chodnikiem transportowym można bezpośrednio podjechać samochodem pod windę.
Schody występujące w budynku szkoły nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostęp do pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze zapewnia winda zewnętrzna.
Korytarze nie posiadają barier architektonicznych. Na parterze budynku znajduje się toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie zastosowano pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem, na ulicy Solankowej, znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu.
Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc pracownika szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Budynek sali gimnastycznej posiada wejście od strony boiska szkolnego w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Budynek nie posiada pięter, a korytarz i pomieszczenia nie posiadają barier architektonicznych. W budynku znajduje się toaleta w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie zastosowano pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Przed budynkiem, na ulicy Solankowej, znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu.
Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc pracownika szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Tradycyjnie w czasie Wielkiego Postu w naszej szkole odbedą się szkolne rekolekcje wielkopostne, które z powodu panującej pandemii bedą prowadzone w ramach bieżących lekcji religii, zgodnie z planem zajęć. Materiał rekolekcyjny dla klas I-IV „Od ziarenka wiary do mocy Bożego wojownika” przygotowały siostry serafitki z Chodzieży. Dzieci poznają sposoby i narzędzia potrzebne, by stać się Bożym wojownikiem w codzienności. Odkryją czym jest wiara, nadzieja i miłość oraz dowiedzą się, jak te cnoty rozwijać i realizować w szkole, w domu, w kościele, w sklepie, na ulicy, podwórku i podczas zabawy.
Rekolekcje dla uczniów klas V-VIII „Chcemy żyć normalnie”. Hasło nawiązuje zarówno do pandemii, z której wszyscy chcielibyśmy już wyjść, jak również do życia człowieka w ogóle. Co znaczy żyć normalnie? No właśnie. Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w przygotowanych filmach. Jest też coś dla kreatywnych. W bonusie czeka na uczniów konkurs na grafikę ewangelizacyjną do nadruku na maseczkę ewangelizacyjną. Rekolekcje przygotował ks. Przemysław Robaszkiewicz, wikariusz w parafii w Szamocinie wraz z dk. Rafałem Wojciechowskim z parafii pw. św. Floriana w Chodzieży.
Rekolekcje dla uczniów klas Szkół ponadpodstawowych pt. „Postuj & Postój” zostały przygotowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

PROJEKT WYRÓŻNIONY KRAJOWĄ ODZNAKĄ JAKOŚCI!!!

 

Opiekun: Magdalena Dyrda-Olejniczak

Klasa: II B PdP, Zet D

Cele:

 • - Zapoznanie uczniów z nabożeństwem Drogi Krzyżowej i z okresem Wielkiego Postu
 • - Kształtowanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości religijnej - wykonanie ilustracji poszczególnych stacji drogi krzyżowej
 • - Kształtowanie właściwych postaw podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej
 • - Kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK
 • - Doskonalenie umiejętności komunikacji
 • - Wymiana doświadczeń i metod pracy wśród nauczycieli.
 • - Rozwijanie umiejętności wywiązywania się z powierzonych zadań i pracy w grupie
 • - realizacje innowacyjności pedagogicznych i kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu współpracujemy ze szkołami: Szkołą Podstawową nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu, Szkołą Podstawową w Wińsku i Publiczną Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Halasach.

Projekt przeprowadzony w okresie Wielkiego Postu, poświęcony Drodze Krzyżowej. Projekt polega na wykonaniu ilustracji stacji Drogi Krzyzowej przydzielonych szkołom partnerskim, opracowaniu rozważań i umieszczeniu ich we wspólnej pamiątkowej książeczce. Polegał także na skonstruowaniu i rozwiązywaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych. Działanie to wpisuje się w realizacje działań rozwijających kompetencje cyfrowe, a także realizowana jest innowacyjność pedagogiczna.

Projekt realizowany w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

12 marzec 2021

Dane kontaktowe

Adres:

ul. Solankowa 21,

88-100 Inowrocław

Telefon:

52 357 28 36

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze galerie

Facebook

Strona używa plików cookie. Ustawienia te możesz zmienić w menu przeglądarki.   więcej